IZMJENE I DOPUNE Poziva za dostavu ponuda

IZMJENE I DOPUNE

Poziva za dostavu ponuda za javnu nabavu usluga fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine za potrebe JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630