P O Z I V za dostavu ponuda za javnu nabavu

Ugovorno tijelo, JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški pokrenulo je postupak javne nabave usluga ''Nabava usluge fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine za potrebe JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški. Postupak se provodi sukladno Pravilniku o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama. Sukladno prethodnom, v.d. direktor o b j a v lj u j e

P O Z I V

za dostavu ponuda za javnu nabavu ''Nabava usluge fizičke i tehničke zaštite ljudi i imovine za potrebe JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški

Direkcija

v.d. Direktor: dipl.oecc. Nikica Vučić
Adresa: Nikole Šopa 8
Tel/Fax: 039/832-340
ID broj: 4272359130001
PDV broj: 272359130001
Transakcijski računi:
UniCredit Bank 3381602285528445
NLB Banka 1328502013205630